“Caverion Corporation” tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

Laipni lūgti “Caverion Corporation” tīmekļa vietnē! Izmantojot “Caverion Corporation” vai tā meitasuzņēmumu (turpmāk kopā vai atsevišķi saukti “Caverion”) vietni, jūs katru reizi apņematies ievērot spēkā esošos lietošanas noteikumus. Ja jūs šiem lietošanas noteikumiem nepiekrītat, neizmantojiet “Caverion” tīmekļa vietni. Uz dažām vietnēm vai vietnes daļām var attiekties papildu noteikumi un nosacījumi.
“Caverion” tīmekļa pakalpojums attiecas uz visiem internetā izmantotajiem pakalpojumiem, kuri pieder “Caverion Corporation” vai “Caverion Corporation” meitasuzņēmumam. Šie pakalpojumi ietver tīmekļa lapas, veidlapas, lietotnes un programmatūru kodu, kā arī visas funkcijas, kas ir cieši saistītas ar tīmekļa vietni.

Lietošanas tiesības

“Caverion” piešķir tiesības apskatīt un lejuplādēt “Caverion” tīmekļa vietnē esošo materiālu saskaņā ar šajā dokumentā sīki aprakstītajiem noteikumiem un nosacījumiem un visiem piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem tikai individuālai un nekomerciālai lietošanai ar noteikumu, ka lietotājs saglabā visu oriģinālajā materiālā iekļauto autortiesību informāciju un citu īpašumtiesību informāciju visu datu kopijās.

Tiek paturētas visas tiesības, kas nav nepārprotami piešķirtas šajā dokumentā.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Visas intelektuālā īpašuma tiesības (piemēram, autortiesības, preču zīmes un domēna nosaukumi), kas ir saistītas ar pakalpojumu, ir autora, “Caverion” vai tā partnera īpašums.

Tīmekļa vietnē esošo informāciju nedrīkst prezentēt, pavairot, kopēt, pārsūtīt, izpaust, uzglabāt, rediģēt, izplatīt, publicēt, atkārtoti izmantot, licencēt, pārdot vai citādi izmantot komerciāliem mērķiem bez iepriekšējas autortiesību īpašnieka, “Caverion” vai tā partnera rakstiskas piekrišanas.

Taču satura uzglabāšana vai kopiju izgatavošana personīgai lietošanai ir atļauta. Jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar materiālu, paliek to īpašniekiem.

Ja “Caverion” skaidri nosaka, ka vietnes lietotājs drīkst lejuplādēt vai izdrukāt vietnē publicēto informāciju, informāciju drīkst arī lietot un publiski sniegt paziņojumos sabiedrībai ar noteikumu, ka ir norādīts tās avots.

Pienākumi

“Caverion” tīmekļa vietne un tās saturs ir pakalpojums, ko “Caverion” sniedz vietnes lietotājiem. “Caverion” dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka vietnes saturā nav kļūdu un ka vietne ir pieejama nepārtraukti. Tomēr “Caverion” tīmekļa pakalpojuma saturs tiek sniegts tāds, “kā ir”. “Caverion” nesniedz garantijas attiecībā uz vietnes satura pareizību vai uzticamību vai vietnes nepārtrauktu, savlaicīgu un nekļūdīgu darbību.

“Caverion”, tā licenciāri, partneri, atbildīgās personas vai darbinieki nav atbildīgi ne par kādiem tiešiem, netiešiem, negaidītiem vai izrietošiem zaudējumiem, turpmākiem zaudējumiem, kaitējumu vai jebkuriem citiem zaudējumiem, kurus radījusi “Caverion” tīmekļa vietnes vai tās satura izmantošana vai tas, ka nav bijis iespējams izmantot to vai vietnē esošo informāciju vai programmatūru.

“Caverion” tīmekļa vietne var ietvert saites uz vietnēm vai lietotnēm, kuras pieder trešām personām un kuras tās uztur; taču uzskata, ka šādas atsauces ir tikai lietotājiem piedāvāts pakalpojums. “Caverion” neuzņemas nekādu atbildību par šādām vietnēm, lietotnēm vai to saturu vai pareizību. Kad notiek piekļuve šādām vietnēm, tiek piemēroti šo vietņu lietošanas noteikumi.

“Caverion” patur tiesības jebkurā laikā veikt tīmekļa vietnes izmaiņas.

Lietotāja sagatavots materiāls

Augšupielādējot materiālus (piemēram, datus, atsauksmes, attēlus, jautājumus, idejas, pasūtījumus utt.) “Caverion” serverī pa e-pastu vai izmantojot “Caverion” tīmekļa vietni, jūs kā materiāla iesniedzējs pieņemat un apstiprināt, ka:

  • materiāli nesatur nekādu materiālu, kas ir nelegāls, draudus izsakošs, godu aizskarošs, rasistisks, pornogrāfisks, reliģiju aizskarošs, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības vai ir citādi nepiemērots publicēšanai;
  • pirms materiālu augšupielādēšanas jūs esat veicis pienācīgus piesardzības pasākumus, lai atklātu un novērstu vīrusus vai citus traucējumus vai destruktīvus elementus; 
  • jūs esat materiālu īpašnieks un/vai jums ir neierobežotas tiesības tos iesniegt lietošanai un “Caverion” var bez maksas un bez lietošanas ierobežojumiem publicēt un izmantot materiālus vai jebkuras tajos pieminētās idejas savos produktos, nepieminot avotu, un tam nebūs pienākuma veikt samaksu vai uzņemties citu atbildību; 
  • jūs piekrītat, ka saistībā ar jūsu iesniegtajiem materiāliem nevērsīsiet tiesisku darbību pret “Caverion”, un nodrošināt “Caverion” aizsardzību pret jebkādām izmaksām un zaudējumiem, kuri radušies, jebkurai pusei vēršot tiesisku darbību pret “Caverion” saistībā ar jūsu iesniegtajiem materiāliem.

“Caverion” ir tiesības jebkurā laikā dzēst lietotāju iesniegto materiālu. “Caverion” neuzņemas nekādu atbildību un to nevar uzskatīt par atbildīgu ne par kādiem mūsu serveros augšupielādētiem materiāliem.

Izmaiņas vietnē

“Caverion” patur tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ veikt izmaiņas vietnes saturā vai liegt piekļuvi vietnei, vai ierobežot piekļuvi, kā arī slēgt vietni bez atsevišķa paziņojuma. “Caverion” neuzņemas nekādu atbildību pret lietotājiem attiecībā uz izmaiņām tīmekļa vietnē vai tīmekļa vietnes slēgšanu.

Grozījumi lietošanas noteikumos

“Caverion” patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas šajos noteikumos. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē.

Piemērojamie tiesību akti

Šos lietošanas noteikumus regulē Somijas tiesību akti, izņemot attiecībā uz piesaistes kritēriju noteikumiem. Jebkādus strīdus par lietošanas noteikumiem risina Somijas tiesā.

SOCIĀLO MEDIJU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Mūsu sociālo mediju pakalpojumu (piem., LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube) mērķis ir piedāvāt sarunu platformu cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti “Caverion”. Taču mēs neuzņemamies nekādu atbildību par vietnē iesniegtajiem lietotāju komentāriem. Mēs paturam tiesības izņemt no mūsu vietnes jebkādu saturu, kas pārkāpj šos lietošanas noteikumus vai kas mums šķiet citādi nepiemērots.

Cieniet citus lietotājus un viņu uzskatus un ievērojiet savstarpēju pieklājību! Mēs savos sociālo mediju kanālos nepieņemam nekādu saturu, kas ir pretrunā labajai praksei, vai materiālu, kas ir draudus izsakošs, godu aizskarošs, rasistisks, pornogrāfisks, reliģiju aizskarošs, vai reklāmas materiālu, vai materiālu, kas pārkāpj autortiesības. Lietotājiem, kas pārkāpj lietošanas noteikumus, var atņemt tiesības sniegt komentārus par vietnes saturu.

Ja “Caverion” darbinieki sniedz komentārus par jautājumiem kā “Caverion” pārstāvji, viņiem lietotāji ir jāinformē par to, ka tie pārstāv “Caverion”.