Rīcības Kodekss

Rīcības Kodekss nodrošina kopējus darbības principus un definē mūsu sadarbību ar dažādām ieinteresētajām pusēm. Tas attiecas uz visiem Caverion darbiniekiem un ir pieejams visās Caverion valstu valodās.
Mēs sagaidām, ka katrs darbinieks nekavējoties ziņos, ja radīsies aizdomas par Rīcības Kodeksa neievērošanu. Jebkura ziņotā informācija tiks uzsktaīta par konfidenciālu.

Galvenās Rīcības Kodeksa tēmas

Pilna Rīcības Kodeksa versija atrodama PDF formātā šeit.

Darbinieki

 • Mēs ievērojam to valstu darba tiesību aktus un noteikumus, kurās strādājam.
 • Katram darbiniekam ir tiesības uz drošu darba vidi, tādēļ mēs lielu uzmanību pievēršam izcilai darba  drošībai.
 • Mēs ievērojam starptautiski atzītas cilvēktiesības.

Klienti

 • Mūsu produktu un pakalpojumu reklāma vienmēr ir patiesa un precīza.
 • Radot savus produktus un sniedzot pakalpojumus, mēs vienmēr ievērojam savu klientu drošību.
 • Mūsu produktu un pakalpojumu kvalitātei var uzticēties.


Konkurenti

 • Caverion atbalsta atklātu un godīgu konkurenci visos tirgos.
 • Mēs visā savā darbībā ievērojam piemērojamos tiesību aktus konkurences jomā un nepieļaujam situācijas, kurās pastāv risks, ka varētu tikt pārkāpts konkurences likums.
 • Mēs ar saviem konkurentiem neapspriežam cenas vai cenu noteikšanas principus, dalību konkurējošās iepirkumu procedūrās, savas izmaksas un izmaksu struktūru, savus stratēģiskos lēmumus un citu informāciju, kas nav publiski izpaužama un kuru konkurenti nedrīkst zināt.

Apkārtējā vide

 • Videi draudzīga uzņēmējdarbība ir stratēģiski svarīga mūsu uzņēmumam.
 • Mēs apņemamies līdz minimumam samazināt mūsu darbības rezultātā radušos enerģijas un ūdens patēriņu, kā arī atkritumus un siltumnīcefekta gāzu emisiju.
 • Mēs cenšamies saviem klientiem nodrošināt ilglaicīgu, ekoloģiski ilgtspējīgu dzīves un darba telpu.


Piegādātāji, apakšuzņēmēji un sadarbības partneri

 • Pret piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem ir vienāda, godīga attieksme bez diskriminēšanas, ievērojot piemērojamos tiesību aktus un noteikumus.
 • Attiecībās ar piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem mēs nepieļaujam kukuļošanu vai citus nelikumīgus maksājumu veidus.

Attiecības ar sabiedrību

 • Caverion katrā valstī, kurā darbojas, ievēro vietējos tiesību aktus un noteikumus.
 • Mēs nekādā veidā neveicam un nepieļaujam korupciju, izspiešanu vai kukuļošanu un apņemamies apkarot šādu praksi.
 • Mēs neziedojam finanšu līdzekļus politiskām partijām, grupām vai atsevišķiem politiķiem.