Paziņojums par konfidencialitāti

Spēkā stāšanās datums: 2018. gada 15. maijs

Caverion Corporation kā datu pārziņa pienākums ir aizsargāt jūsu personas informāciju, un mēs vēlamies panākt, lai jūs justos droši, kad apstrādājam jūsu personas datus. Mēs aizsargājam jūsu konfidencialitāti atbilstoši ES Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un citiem piemērojamajiem likumiem. 

Aicinām jūs rūpīgi izlasīt šo paziņojumu par konfidencialitāti.  

1. Kas apkopo jūsu personas datus

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti minētais Caverion ir Caverion Corporation un tā filiāles, kas uzskaitītas Caverion Corporation jaunākajā finanšu pārskatā; šie dati ir pieejami vietnē. Caverion ir uzņēmumu grupa, kuras mātesuzņēmums ir ierindots Somijas fondu biržā Nasdaq Helsinki. Caverion Corporation juridiskā adrese ir Helsinkos, Somijā. 

Kontaktinformācija 
Caverion Latvija
Zane Dancauska
Dēļu 4, LV-1004 Riga
Tel.: +371 67408 630
E-pasta adrese: caverion.lv@caverion.com
Organizācijas numurs: LV40003641129

2. Personas datu aizsardzība

Mūsu attieksme pret jūsu personas datu konfidencialitāti un drošību ir nopietna. Visi personas dati, ko esat sniedzis uzņēmumam Caverion, tiek glabāti drošos serveros, un jūsu personas datiem var piekļūt tikai tie darbinieki un trešās puses, kuriem ir nepieciešams piekļūt šai informācijai. Personām, kurām ir piekļuve personas datiem, ir jāievēro šīs informācijas konfidencialitāte. Uzņēmums Caverion un mūsu pakalpojumu sniedzēji vienmēr veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību. 

3. Definīcijas

“Caverion”, vārds “mēs” visos tā locījumos vai “uzņēmums” ir Caverion Corporation un tā filiāles, kas var apstrādāt jūsu datus, kā tas ir izklāstīts 1. punktā iepriekš.   

“personas dati” vai “personas informācija” ir visa veida informācija, ar kuru tieši vai netieši identificē fizisku personu vai kuru var izmantot kombinācijā ar citu informāciju, lai identificētu kādu fizisku personu. Personas informācijas piemēri: vārds/uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzimšanas datums. 

sensitīvi personas dati” vai “sensitīva personas informācija” ir konkrētas speciālas personas datu kategorijas, un šī informācija ir sensitīvāki dati par fizisku personu. Personas informācijas piemēri: rase vai etniskā izcelsme, politiskā pārliecība, reliģiskie vai filozofiskie uzskati vai dalība arodbiedrībā. 

“lietotājs(i)” vai vārds “jūs”, “datu subjekts” vai “persona” visos tā locījumos ir mūsu vietnes lietotājs(i), mūsu pakalpojumu lietotāji vai citas ārējas Caverion personas, kas uzņēmumam Caverion iesniedz personas datus. 

“vietne” ir vietne, kas ir pieejama, izmantojot tālāk norādīto galveno vietrādi URL caverion.com, kā arī mūsu valstu domēnus, kampaņas mērķlapas (piemēram, hub.caverion.com) un tiešsaistes darbā pieņemšanas pakalpojumus (piemēram, careers.fi/caverion).

4. Informācija, ko apkopojam, un personas datu apkopošanas mērķi

Mēs apkopojam tikai tādu personas informāciju, kas attiecas uz šajā paziņojumā par konfidencialitāti izklāstītajiem mērķiem.  Mēs apkopojam informāciju, ko (a) jūs mums esat nodrošinājis, un arī (b) automātiski apkopotu informāciju vai (c) informāciju, kas iegūta, izmantojot citus ārējos avotus. Šeit mēs izklāstām, kā apstrādājam dažādu datu subjektu grupu personas datus. Ņemiet vērā, ka dažreiz mēs apvienojam no jums saņemto informāciju, tiešsaistē apkopoto informāciju, bezsaistē apkopoto informāciju un no trešās puses avotiem apkopoto informāciju, vienmēr atbilstoši piemērojamajiem likumiem un regulām, kas regulē personas datu apstrādi.  

Mēs izmantosim jūsu personas datus tikai tādiem mērķiem, kādi ir izklāstīti šajā paziņojumā par konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad saņemsim jūsu piekrišanu citiem mērķiem. 

Paziņojums par konfidencialitāti

  • 4.1. Vietnes lietotāji

  • 4.2. Klienti

  • 4.3. Kandidāti

  • 4.4. Ārējais darbaspēks

  • 4.5. Piegādātāji

  • 4.6. Ēkas apmeklētāji

5. Apstrādes likumīgais pamats

Personas datu apstrādei piemērojamais likumīgais pamats ir atkarīgs no apstākļiem, kas ir saistīti ar attiecīgajām apstrādes darbībām, kā tas ir izklāstīts tālāk:

5.1. Piekrišana 

Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem, kam ir nepieciešama jūsu piekrišana, mēs to norādīsim un iegūsim jūsu piekrišanu, VDAR 6. panta 1.a) punkts ir uzskatāms par apstrādes darbību likumīgu pamatu. Mēs lūgsim jūsu piekrišanu, piemēram, ja plānosim izmantot jūsu fotoattēlus vai video mārketinga nolūkā vai pamatinformācijas pārbaudēs.

5.2. Līguma veiktspēja 

Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma veiktspējai, piemēram, konkrētu pakalpojumu sniegšanai, kurā viena no pusēm ir datu subjekts, VDAR 6. panta 1.b) punkts ir uzskatāms par apstrādes darbību likumīgu pamatu. Tas pats attiecas uz tādām apstrādes darbībām, kas ir nepieciešamas pirmslīguma pasākumu veikšanai, piemēram, prasību gadījumā attiecībā uz mūsu produktiem vai pakalpojumiem. 

5.3. Juridiskais pienākums 

Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību juridiskam pienākumam, piemēram, nodokļu saistību izpildei, VDAR 6. panta 1.c) punkts ir uzskatāms par apstrādes darbību likumīgu pamatu.

5.4. Vitālas intereses 

Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama vitālu interešu aizsardzībai, piemēram, mūsu telpās apmeklētājs gūst traumu, un viņa informācija ir jānodod medicīnas darbiniekiem, VDAR 6. panta 1.d) punkts ir uzskatāms par apstrādes darbību likumīgu pamatu. 

5.5. Likumīgas intereses 

Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama tādām apstrādes darbībām, uz kurām neattiecas neviens no iepriekš norādītajiem tiesiskajiem pamatojumiem, bet kas tiek uzskatītas par atļautām mūsu veiktu likumīgu interešu mērķu dēļ, piemēram, mārketinga darbības, ja tām ir neliela privāta ietekme, VDAR 6. panta 1.f) punkts ir uzskatāms par apstrādes darbību likumīgu pamatu. 

6. Personas datu izpaušana un pārsūtīšana

Caverion izpauž informāciju par personas datiem un to nosūta tikai tādām personām un uzņēmumiem, kuriem tā ir jāapstrādā. Mēs nodrošinām, lai puses, kurām izpaužam un pārsūtām informāciju, ir atbilstoši informētas par to, kā izmantojam personas datus, un apņemas nodrošināt atbilstību šo personas datu izmantošanas ierobežojumam, tostarp ievērot konfidencialitāti. Dažas ieinteresētās personas darbojas ārpus ES/EEZ teritorijas, tāpēc mēs vienmēr izpaužam un pārsūtām personas datus uz valstīm ārpus ES/EEZ atbilstoši obligātajiem tiesību aktiem un šim paziņojumam par konfidencialitāti. Piemēram, ja dati tiek pārsūtīti uz atrašanās vietu Amerikas Savienotajās Valstīs, pēc nepieciešamības mēs varam paļauties uz ES un ASV privātuma vairogu.  Ja nepieciešams, mēs izpaužam un pārsūtām personas datus šīm ieinteresētajām personām: 

6.1. Caverion Group uzņēmumi

Tā kā mūsu grupā bieži tiek koplietota IT infrastruktūra un zināšanas, Caverion Group uzņēmumi varēs piekļūt jūsu personas datiem norādīto mērķu dēļ. Ņemiet vērā, ka jūsu personas dati tiks koplietoti arī ārpus ES/EEZ teritorijas ar mūsu filiālēm (piemēram, Krievijā).   

6.2. Piegādātāji un apakšuzņēmēji

Mēs izmantojam ārējos pakalpojumu sniedzējus konkrētām biznesa darbību daļām, piemēram, IT sistēmu uzturēšanai. 

6.3. Trešās puses

Mēs koplietosim datus ar citiem partneriem vai ieinteresētajām personām. Mēs savās vietnēs izmantojam arī sīkfailus un tīmekļa bāksignālus, tāpēc sniedzam informāciju trešajām pusēm, apkopojot datus. Izlasiet mūsu paziņojumu par sīkfailiem.

Tālāk ir uzskaitīti personas datu pārsūtīšanas mērķi

Jūsu pieprasījums vai piekrišana: Pamatojoties uz jūsu pieprasījumu vai piekrišanu, mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus.

Uzņēmumam vai mūsu darbiniekiem sniegtie pakalpojumi: mums ir piegādātāji, kas atbalsta mūsu biznesa darbības, mūsu vārdā sniedzot pakalpojumus. 

Biznesa darbību vai uzņēmumu pārpirkšana, apvienošana vai pārdošana: uzņēmumu vai citu biznesa darbību pārpirkšanas, apvienošanas vai pārdošanas gadījumā personas informācija ir viens no pārsūtāmajiem pamatlīdzekļiem. 

Informācijas sniegšana mūsu sadarbības partneriem: retos gadījumos mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus mūsu sadarbības partneriem, lai viņi varētu sniegt informāciju par saviem pakalpojumiem. 

Juridiska tiesvedība: ja to pieprasa likums vai tā ir tiesas, administratīvas aģentūras vai līdzīgas puses prasība, dažreiz šīm pusēm var būt nepieciešams pārsūtīt jūsu personas datus. Mēs varam arī koplietot jūsu personas datus, lai meklētu juristu vai citu profesionālu padomdevēju (banku, juristu, grāmatvežu, iespējamo pircēju un tirgotāju) palīdzību.

Mūsu ieinteresēto personu drošības, ēku, konfidencialitātes un tiesību aizsardzība. 

Lai veiktu citus personas datu izmantošanas gadījumus, kas uzskaitīti sadaļā “Datu apkopošanas mērķi”. 

7. Jūsu tiesības 

Jums kā datu subjektam ir konkrētas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. 

7.1. Tiesības piekļūt, labot un iebilst 

Varat sazināties ar mums, un mēs informēsim jūs par to, kādus personas datus esam apkopojuši un apstrādājuši attiecībā uz jums, kā arī par mērķiem, kādiem šie dati tiek izmantoti. Jums ir tiesības sazināties ar mums un lūgt izlabot visus par jums glabātos nepareizos, nepilnīgos, novecojušos vai nevajadzīgos personas datus. Varat iebilst konkrētu personas datu izmantošanai, tostarp tiešajam mārketingam, ja šādi dati tiek izmantoti citiem mērķiem, kas atšķiras no tiem, kas ir nepieciešami mūsu pakalpojumu veiktspējai vai lai atbilstu mūsu juridiskajam pienākumam. Varat arī iebilst tālākai personas datu apstrādei, ja iepriekš esat sniedzis piekrišanu. Ja iebilstat tālākai personas datu apstrādei, iespējams, saņemsit mazākas iespējas izmantot mūsu pakalpojumus.

7.2. Tiesības dzēst un ierobežot apstrādi

Varat arī lūgt izdzēst jūsu personas datus no mūsu sistēmām. Mēs nodrošināsim atbilstību šādam pieprasījumam, ja vien nebūs tiesiska pamatojuma nedzēst datus. Pēc datu izdzēšanas mēs, iespējams, nevarēsim nekavējoties izdzēst visas atlikušās kopijas no mūsu aktīvajiem serveriem un dublēšanas sistēmām. Šādas kopijas tiks izdzēstas, cik vien saprātīgi ātri tas būs iespējams. Kaut gan varat mums pieprasīt konkrētu personas datu apstrādes ierobežošanu, tā rezultātā varat iegūt mazāk iespējas izmantot mūsu vietni un citus pakalpojumus.

7.3. Datu pārnesamības tiesības

Jums ir tiesības saņemt personas datus, kurus mums esat iesniedzis, strukturētā, parasti izmantotā un datorā nolasāmā formātā gadījumos, kad dati tiek apstrādāti automātiski un tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai līguma izpildi, vai pirmslīguma darbībām.

Šīs tiesības (7.1.-7.3.) var īstenot, izmantojot datu subjekta pieprasījuma veidlapu. Mēs varam pieprasīt sniegt papildinformāciju, kas nepieciešama jūsu identitātes apstiprināšanai. Mēs varam arī noraidīt pieprasījumus, kas nepamatoti atkārtojas, ir pārmērīgi vai acīmredzami nepamatoti. Pēc tam, kad būsim saņēmuši visu nepieciešamo informāciju saistībā ar jūsu pieprasījumu (tostarp identitātes apliecinājumu), mēs sāksim pieprasījuma apstrādi. Mēs darīsim visu iespējamo, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu viena (1) mēneša laikā. Ja kāda iemesla dēļ nevarēsim apstrādāt jūsu pieprasījumu plānotajā laikā, mēs šī viena (1) mēneša laikā pēc iespējas drīzāk informēsim jūs par aizkavēšanos. Maksimālais pieprasījuma apstrādes laiks ir trīs (3) mēneši.  Ņemiet vērā: ja pieprasīsit piekļūt personas datiem, labot, ierobežot vai dzēst tos, dažos gadījumos mēs, iespējams, nevarēsim to paveikt piemērojamo tiesību aktu dēļ. 

7.4. Piekrišanas gadījumi

Ja esat iesniedzis mums savus personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu. Varat atteikties no digitālā mārketinga piekrišanas šeit. 

Ja esat sniedzis piekrišanu vizuālajiem materiāliem (attēliem, video) vai saturam (emuāra ziņas, raksti), šeit varat atsaukt savu piekrišanu. Ņemiet vērā, ka personas datu apstrāde mums ir nepieciešama, lai varētu jums nodrošināt produktus un pakalpojumus. Atsaucot piekrišanu, var rasties situācija, kurā mēs nevaram jums nodrošināt pakalpojumus.  

7.5. Sūdzības

Ja neesat apmierināts ar Caverion lēmumu vai darbībām, jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei. 

8. Sīkfaili un bāksignāli

Mēs savās vietnēs izmantojam sīkfailus un bāksignālus. Lūdzu, skatiet mūsu paziņojumu par sīkfailiem.

9. Personas datu saglabāšana

Mums ir tiesības glabāt jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams likumīgos nolūkos vai cik ilgi to pieprasa likums. Kritērijs, kas tiek izmantots, lai noteiktu personas datu glabāšanas ilgumu, ir attiecīgais likumā noteiktais saglabāšanas periods un likumīgais nolūks. Dažreiz mums ir nepieciešams paturēt jūsu personas datus pēc darba attiecību beigām, lai nodrošinātu atbilstību mūsu juridiskajiem pienākumiem un/vai atrisinātu iespējamos strīdus. Informācija un glabāšanas laika ilgums var atšķirties atkarībā no attiecīgajiem datiem un piemērojamā likuma. Detalizētus saglabāšanas laikus var nodrošināt pēc pieprasījuma. Kad jūsu personas dati vairs nav nepieciešami mērķim, kādam mēs tos apstrādājam, mēs tos nepārtraukti dzēšam un/vai anonimizējam. 

10. Izmaiņas paziņojumā par konfidencialitāti

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam pārskatīt, modificēt un atjaunināt šo paziņojumu par konfidencialitāti. Ja veiksim šādas izmaiņas, šī paziņojuma par konfidencialitāti grozījuma vai modificēšanas datums tiks reģistrēts. Lūdzu, regulāri pārskatiet šo paziņojumu par konfidencialitāti, jo īpaši pirms personas datu iesniegšanas mums. Ja šis paziņojums par konfidencialitāti tiks atjaunināts, mēs neziņosim mūsu lietotājiem par visiem atjauninājumiem, savukārt, ja būs ļoti svarīgas izmaiņas paziņojumā par konfidencialitāti vai darbībās, kā mēs izmantojam jūsu informāciju, mēs veltīsim komerciāli saprātīgas pūles, lai sniegtu jums atbilstošu paziņojumu.