Nomnieku informācija objektā

Rakstīt stāva platību, nevis kopējo konkrētā nomnieka telpu platību